Slide background

RESSOURCER I KREDSLØB

Ressourcer i kredsløb

Mange af verdens naturlige ressourcer vil komme under et betydeligt pres inden for en overskuelig årrække, hvis vi fortsætter med at forbruge dem i det tempo, vi gør nu. Derfor er det afgørende at sætte fokus på ressourcer og genanvendelse – også på kemikalieområdet. Det er ofte de særligt problematiske stoffer, som hindrer, at materialer kan genbruges, når de produkter, de indgår i, er blevet til affald. Selvom man ved, at visse stoffer er problematiske, bruges de stadig, fordi der mangler gode alternativer, eller fordi virksomhederne ikke kender alternativerne. Især små og mellemstore virksomheder mangler kendskab til muligheder for at udfase problematiske kemikalier ved at substituere dem med mindre problematiske stoffer eller skifte til en anden teknologi eller materiale.

RESSOURVER_I_KREDSLOB_UDFORDRINGER_1

 

RESSOURVER_I_KREDSLOB_UDFORDRINGER_2

Samspil på tværs af fagområder og landegrænser skal skabe synergi

Der er behov for en prioriteret indsats på tværs af kemikalieområdet og andre fagområder, ministerier og i samarbejde med erhvervsliv og NGO’er. Aktiviteterne i kemikalieindsatsen 2014-2017 skal koordineres tæt med regeringens arbejde med affaldshåndtering og forebyggelse, Erhvervspanelets anbefalinger, indsatsen på det miljøteknologiske område samt arbejdet med at fremme offentlige grønne indkøb og miljømærker. En sådan indsats skal også bidrage til at bane vejen for, at dansk design og industri bliver førende i forhold til at begrænse brugen af problematiske kemikalier.

Virksomheder er i dag ikke blot placeret i ét land, men deler ofte produktudvikling, produktion og bearbejdning op i enhedsoperationer, som udføres i en lang række forskellige lande. Derfor er det vigtigt at samarbejde med andre lande om at sætte fokus på problematiske stoffer i produkter, som hindrer en genanvendelse af ressourcerne.

Da kemikalieforbrug og forurening afhænger af aktiviteter i en række sektorer, vil Miljøministeriet, hvor det er muligt, arbejde for at kemikalie- og affaldsdimensionen indarbejdes i det generelle internationale arbejde med grøn økonomi, ressourceeffektivitet og bæredygtig produktion og forbrug.

Samarbejdet mellem danske myndigheder er et vigtigt fundament for det globale arbejde. Et strategisk samarbejde mellem Miljøministeriet og Udenrigsministeriet vil eksempelvis skabe større dansk indflydelse i diskussionerne i UNEP og den globale finansieringsmekanisme, GEF.

 

Ny facilitet om kemikaliesubstitution

For at kombinere erhvervsudvikling, kemikalieindsatsen og genanvendelse af affald etableres en ny facilitet til fremme af substitution af problematiske kemikalier med mindre farlige kemikalier eller helt andre løsninger.

Faciliteten vil bygge på eksisterende samarbejder på universiteter i Danmark, hvor bl.a. erfaringer fra arbejde med substitution af kemikalier i større virksomheder skal udnyttes. Nye rammer for dialog og videndeling mellem forskere, myndigheder og virksomheder, skal medvirke til at skabe en mere bæredygtig brug af kemikalier i produkter og processer i Danmark. Særligt vil nye værktøjer gøres brugbare for små- og mellemstore virksomheder med henblik på at give dem innovative muligheder for at substituere problematiske kemikalier i produkter og materialer. Det vil bidrage til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og øge Danmarks internationale gennemslagskraft på substitutionsområdet.

En vigtig del af arbejdet for den nye facilitet bliver, at små- og mellemstore virksomheder kan få rådgivning om, hvordan de konkret kommer videre med at få udfaset problematiske kemikalier. For eksempel kan crowdsourcing være en metode, hvor faciliteten vil kunne hjælpe virksomhederne med at finde frem til konkret viden og erfaring i universitetsmiljøet og i højere grad koble studerende med virksomheder. Der skal derfor udvikles digitale løsninger, f.eks. i form af en portal, hvor virksomheder/interessenter kan stille spørgsmål og opgaver (crowdsourcing).

Også den nye substitutionsportal – SUBSPORT – med op mod 500 cases om substitution, skal udnyttes optimalt i arbejdet med at få banet vejen for substitution i særligt små- og mellemstore virksomheder. Den nye facilitet skal konkret have fokus på at videreudvikle eksisterende databaser og beregningsværktøjer samt kombinere forskningsbasseret viden om kemikaliers egenskaber i produkter og processer med et stærkt erhvervssamarbejde med henblik på at:

  • problematiske kemikalier substitueres med mindre problematiske kemikalier eller processer
  • produkter er fri for miljø- og sundsskadelige kemikalier, der udgør en barriere for efterfølgende genanvendelse
  • kemiske processer optimeres, så brugen af problematiske kemikalier minimeres og mængden af affald reduceres
  • værktøjer til systematisk design af processer og produkter uden brug af problematiske kemikalier videreudvikles

Den nye facilitet skal bidrage til en udvikling af det danske samfund hen imod en cirkulær økonomi, hvor materialer og værdier i produkterne i højere grad recirkuleres, således at forbruget af energi, jomfruelige råstoffer samt problematiske kemikalier reduceres mest muligt. Der skal i særlig grad fokus på, at små- og mellemstore virksomheder får bedre muligheder for at reducere anvendelsen af kemikalier, der er en barriere for efterfølgende genanvendelse af produkter og materialer.

Faciliteten skal efter 2017 drives selvstændigt.

 

 

Det er på alle måder sund fornuft at vi udskifter problematiske kemikalier med ufarlige. Med denne aftale sætter vi turbo på netop at afdække steder hvor en sådan udskiftning er mulig og dermed gavnlig, siger Torben Hansen, miljøordfører for Socialdemokraterne

 

Jeg er meget glad for, at der lægges op til et tæt samarbejde med virksomhederne. Vi har brug for virksomhedernes viden og erfaring, når vi skal undgå problematiske kemikalier i fremtidens produkter, siger Lone Loklindt, miljøordfører for det Radikale Venstre.

 

GÅ TIL NÆSTE KAPITEL next

BAG OM KEMIKALIEINDSATSEN

Cookies