Slide background

GIFTFRIE PRODUKTER

Giftfrie Produkter

Alle bruger og kommer i kontakt med mange forskellige produkter i vores hverdag. Alle disse produkter består af kemikalier. Vi har stadig meget begrænset viden om, hvorvidt kemikalier i produkterne udgør en risiko for forbrugerne eller forhindrer genanvendelse. For at beskytte forbrugerne skal der tilvejebringes ny viden om problematiske kemikalier i produkter, så de ikke skader mennesker og miljø. Der skal være en særlig indsats for sårbare grupper – navnlig ufødte, børn og unge. Forbrugerne skal på oplyst grundlag kunne træffe aktive valg og tilvalg af produkter med mindre problematisk kemi.

 

GIFTFRI_PRODUKTER_UDFORDRINGER_1

Giftfrie left

Forbrugerprodukter skal undersøges for farlige kemikalier

Den danske indsats på forbrugerområdet har i dag fokus på, hvorvidt de kemikalier, der findes i produkter såsom kosmetik, legetøj og tatoveringsfarver, kan udgøre en risiko for sundhed eller miljø. Indsatsen omfatter således også produkter og kemikalier, som ikke allerede er reguleret, for eksempel afgasning fra gulvtæpper beregnet til børn, indhold af perfluorerede stoffer i tekstiler og indhold af ftalater i produkter til børn. Miljøstyrelsens forbrugerprogram tilvejebringer solid faglig viden om kemikalier i forbrugerprodukter. Resultaterne fra indsatsen danner et vigtigt grundlag for oplysning og information til forbrugerne, og er samtidig et vigtigt input til EU om regulering på området. Viser undersøgelserne, at der er en risiko ved brugen, vil det normalt udløse tiltag til at begrænse udsættelsen, enten ved regulering, samarbejde med interessenter eller information.

I kemikalieindsatsen 2014-2017 skal der fortsat genereres viden om, hvilke kemiske stoffer, der findes i produkterne, og om de udgør en risiko. For at sikre, at fremtidens produkter og materialer også kan indgå i ressourcekredsløbet, skal der i højere grad indgå hensyn til kemikaliernes betydning for genanvendelse af forbrugerprodukter.

 

Særlig indsats rettet mod produkter,
som benyttes af børn og unge

Børn og unge er særligt følsomme overfor kemiske påvirkninger. Derfor skal vi have fokus på de forbrugerprodukter, f.eks. legetøj, tekstiler, elektronik, som børn og unge benytter i hverdagen.

I kemikalieindsatsen 2014-2017 vil der være særlig fokus på risikovurdering af produkter, som benyttes af børn og unge under 14 år. Indsatsen skal sikre en målrettet og handlingsorienteret indsats mod ulovlige og problematiske produkter gennem tæt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder. Indsatsen vil også have fokus på ikke-regulerede stoffer, som børn og unge er i kontakt med for at sikre, at de ikke udgør en risiko. Det vil indebære udarbejdelse af kortlægninger og risikovurdering af stoffer. Når resultaterne fra de forskellige risikovurderinger foreligger, vil den kombinerede effekt af stoffer med samme virkningsmekanismer i kroppen blive vurderet for at se, om den samlede påvirkning kan give grund til bekymring (cocktaileffekter).

I første omgang skal virksomhedernes behov for viden om reglerne afdækkes, derefter gennemføres information tilrettet de enkelte produkttyper, som legetøj, tekstiler mv. På den måde sikres det, at små og mellemstore virksomheder får et bedre kendskab til de relevante regler, ligesom de vejledes om, hvilke stoffer der er uønskede eller unødvendige i produkter til børn og unge.

Endelig vil kontrolindsatsen overfor produkter, der har børn og unge som målgruppe, fx legetøj, elektronik, kosmetik og tekstiler, blive styrket. Der vil være særlig stor fokus på varer og produkter fra ikke-EU-lande.

 

Viden om allergi skal danne grundlag for regulering

Allergi er et prioriteret område på kemikalieområdet, idet et stigende antal mennesker har, eller risikerer at udvikle allergi, over for særlige kemikalier.

Videncenter for Allergi samler og formidler viden, som danner grundlag for særlig regulering både nationalt og i EU. Det danske Videncenter er internationalt førende på området og leverer direkte indspil til EU-Kommissionen. Senest har arbejdet på Videncenter for Allergi dannet baggrund for det danske forslag til EU-regulering af chrom i læder.

Allergiområdet er herudover et område, hvor det er veldokumenteret, at der er en økonomisk fordel for samfundet ved at regulere disse stoffer. Derfor fortsætter indsatsen på allergiområdet og bevillingen til Videncenter for Allergi forlænges i perioden 2014-2017.

Der vil fortsat være generelt fokus på brugen af unødvendig kemi, herunder dufte, og der arbejdes på lang sigt for at nedbringe menneskers samlede udsættelse for unødvendige kemikalier. På den måde bidrages også til at mindske belastningen for mennesker, der er overfølsomme for kemikalier og dufte. I den forbindelse sikres, at den viden, der er tilvejebragt via Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed ikke går tabt, og fortsat vil kunne stilles til rådighed for patienterne. Bl.a. vil Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, i samarbejde med Miljøministeriet, videreføre rådgivningsfunktionen for duft- og kemikalieoverfølsomme mennesker.

 

Nikkel-allergi – før og efter indførelse af lovgivning om nikkel. Kilde: Thyssen et al. 2009

giftfriprodukter_nikkelallergi

Nye former for forbrugerinformation og samarbejde til udvikling af miljørigtige produkter

Miljøstyrelsens forbrugerprogram formidler råd om miljørigtig adfærd, og om hvordan man undgår farlige kemikalier i hverdagen. I kemikalieindsatsen 2014-2017 vil der være behov for nye informationsaktiviteter for at sikre, at forbrugerne får kendskab til nyeste viden om kemikaliernes effekter på miljø og sundhed. Det kan ske i form af informationskampagner eller nye metoder som ’nudging’, som kan viderebringe budskaberne på en aktuel og inddragende måde. Formålet er, at forbrugerne på oplyst grundlag skal kunne træffe aktive valg og fravalg af produkter med mere problematisk kemikalier.

Samtidig er forbrugernes efterspørgsel afgørende i forhold til at skabe større udbud af miljørigtige produkter. Der skal derfor sikres en kobling til virksomhedernes muligheder og motivation på forbrugerområdet. Miljøstyrelsens indsats tilrettelægges modtagerorienteret i dialog med brancherne og vil i stigende grad være rettet mod udvalgte produktområder, for eksempel produkter til børn og unge. Der oprettes for eksempel et nyt partnerskab på tekstilområdet, hvor virksomheder kan arbejde sammen for en bedre styring og minimering af kemikalieforbruget. Herved skabes nye muligheder for industrien til at gå forrest i den grønne omstilling. Et andet eksempel er myndighedernes samarbejde med PVC-informationsrådet om alternativer til DEHP i medicinsk udstyr.

 

Der er rigtig mange farlige kemikalier i forbrugerprodukter, som vi skal have forbudt. Jeg er derfor glad for, at der sættes fuld fokus på at tilvejebringe den omfattende dokumentation der er påkrævet, så vi kan få reguleret og udfaset de mange problematiske stoffer, siger Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten.

Et nyt Kemikalieforum skal sikre videndeling og dialog

For at fremme innovation, udbud og efterspørgsel efter de mindst miljø- og ressourcebelastende produkter, skal indsatsen omkring forbrugerprodukter i højere grad inddrage samarbejde mellem myndigheder og interessenter.

Etablering af et nyt Kemikalieforum, bestående af myndigheder, industri, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter, skal sikre videndeling og dialog på produktområdet. Et Kemikalieforum kan anbefale igangsætning af nye initiativer, som fx kortlægning, vurdering og vejledning med udgangspunkt i branchens udfordringer, samt pege på nye løsninger på produktområdet. Under Kemikalieforummet kan der også etableres et eller flere produkt- eller branchespecifikke råd (fx tekstiler, ROHS, legetøj, kosmetik mv.). Kemikalieforummet kan – i samarbejde med Miljøstyrelsen – udbrede information om nye regler til virksomheder og forbrugere, lige som det kan bidrage til frivillig udfasning og substitution af visse kemikalier.

Langt de fleste produkter importeres fra lande udenfor EU. Et styrket samarbejde mellem de involverede myndigheder, forbrugerorganisationer, brancheorganisationer og detailhandlen i det nye Kemikalieforum skal understøtte indsatsen på forbrugerområdet i forhold til importerede produkter, nye tendenser og fremtidens produkter.

 

En hverdag uden skadelige kemikalier har i mange år været en mærkesag for SF. Med denne aftale holder vi fokus på hverdagskemien. Dette er et klart skridt i den rigtige retning, siger Lisbeth Bech Poulsen, miljøordfører for Socialistisk Folkeparti.

Øget kommunikation skal forbedre virksomhedernes kendskab til reglerne

Mange – især små og mellemstore – virksomheder har ikke tilstrækkelig kendskab til deres forpligtigelser på kemikalieområdet og til kemikaliereglerne generelt. Dermed er det i mange tilfælde svært for virksomhederne at overholde lovgivningen.

Generelt frembringer REACH en enorm mængde viden om kemikalier, og denne viden skal udnyttes så godt som muligt af myndigheder, virksomheder, forbrugere og NGO’ere. Mere åbenhed og tilgængelighed til data og kemikalievurderinger er derfor vigtigt. Myndighederne skal udvikle rollen som formidler af information i REACH om kemiske stoffers skadelige egenskaber til virksomhederne.

Der foregår allerede en række informationsaktiviteter overfor danske virksomheder om REACH – bl.a. i form af dialogmøder, workshops og helpdesk-information. Informationsaktiviteterne skal udvikles, så der i højere grad fokuseres på at hjælpe virksomhederne med at intensivere substitutionsindsatsen og dermed få udfaset de problematiske kemikalier i produkterne.

I kemikalieindsatsen 2014-2017 sættes derfor fokus på kommunikation om kemikaliereglerne til danske producenter og importører. Når producenterne og importører informeres tidligere og grundigere om nye regler på området, får de bedre muligheder for at omstille produktionen og dermed udvikle deres produkter i tide.

Særligt vigtigt er det at komme ud med information om regler og håndhævelse til små og mellemstore virksomheder, hvilket generelt er en udfordring for myndighederne. Også iværksættere skal informeres, så de kender til reglerne allerede inden start af import eller produktion. Konkret gennemføres bl.a. virksomhedsinformation med fokus på de kemikalieregler, der særligt vedrører produkter rettet mod børn og unge (fx legetøj og tekstiler). Informationsprojekterne følges op med omfattende kontrolkampagner.

Nye informationskanaler og platforme skal udforskes i samarbejde med forskellige aktører herunder netværk og brancher for at give målrettet og lettilgængelig information.

 

Styrket nationalt samarbejde om kontrol er både til gavn for virksomheder og forbrugere

Styrket og målrettet kontrol er til fordel for virksomhederne, idet de ansvarlige virksomheder herigennem sikres lige konkurrencevilkår. Der skal udvikles risikobaserede strategier for håndhævelse af reglerne på udvalgte områder. Strategierne skal sikre, at kontrolindsatsen målrettes områder, hvor der både er sandsynlighed for overtrædelser, og hvor overtrædelserne udgør en fare for miljøet eller menneskers sundhed.

I kemikalieindsatsen 2014-2017 vil der være fokus på at styrke samarbejdet med andre myndigheder – som for eksempel SKAT, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Energistyr­els­en og kommuner. Eksempelvis eksisterer der allerede i dag et samarbejde med SKAT omkring importerede produkter, og med Arbejdstilsynet om kontrollen med REACH. Dette samarbejde kan med fordel udvides og styrkes til flere områder. Første skridt mod at styrke dette område vil være at iværksætte en udredning af, hvor et styrket samarbejde vil være mest hensigtsmæssigt. 

Det er særlig vigtigt for mig, at der er fundet midler til at fortsætte indsatsen indenfor hormonforstyrrende stoffer. Det er et felt, hvor Danmark længe har ligget i front, og det skal vi blive ved med, så vi kan få disse stoffer væk fra borgerne, siger Jørn Dohrmann, miljøordfører for Dansk Folkeparti

 

GÅ TIL NÆSTE KAPITELnext

RESSOURCER I KREDSLØB


next_chapter_ressources
Cookies